geodetická a realitná činnosť
 
Ing. Peter BAJUS - GEO Office
Povstania Českého Ľudu 30
040 22 Košice
IČO: 47 739 410
DIČ: 1075169744
Geodetické práce rôzneho druhu

- vytyčovanie základov a osadenie stavieb do parcely (napr. podľa projektovej dokumentácie)
- vytyčovanie inžinierských sietí (plyn, voda, kanál, elektrické vedenia, atď...)
- vytyčovanie stavebných prvkov (pätky, chodníky, cesty, atď... )
- predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie
- porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie
- porealizačné zameranie inžinierskych stavieb (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrické vedenia a iné)
- skutočné vyhotovenie stavieb zameranie a spracovanie
- 3D geodetické zameranie a spracovanie (CAD, Microstation)
- vyhotovenie mapy závodu alebo fabriky pre interné potreby
- zameriavanie interiérov budov

V rámci geodetických a kartografických činností ponúkame nasledovné produkty a služby:

Vyhotovovanie GEOMETRICKÝCH PLÁNOV na
- zriadenie vecných bremien všetkých inžinierských sietí s výpočtom záberu (m2) pre jednotlivé parcely
- zriadenie vecného bremena pre potreby práva prechodu alebo prejazdu cez pozemky
- odňatie z poľnohospodárskej pôdy (pre stavebné účely)
- vyňmatie z lesnej pôdy
- obnova hraníc pôvodného pozemku
- zameranie rozostavaných stavieb (napr. pre potreby banky)
- zameranie stavieb na kolaudáciu (porealizačné zameranie)
- zameranie prístavby
- majetkoprávne vysporiadávanie pozemkov (z poz. mapy a mapy registra EKN do platnej katastrálnej mapy registra C KN)
- oddeľovanie, zlučovanie, úprava hraníc pozemkov
- dočasný a trvalý záber

Ku geometrickým plánom budú podľa potreby objednávateľa zabezpečované aj právne a iné úkony ako napríklad:

- komplexné poradenstvo pri majetkových usporiadaniach pozemkov 
- poradenstvo pri spornom vlastníctve nehnuteľností
- poradenstvo pred dedičským usporiadaním pozemkov
- poradenstvo pri opravách chýb v katastri nehnuteľností
- vyhotovovanie zmlúv (kúpnopredajných, darovacích, zámenných ...)
- vklad alebo záznam do katastra - návrh listín na zápis do katastra nehnuteľností 

Iné geodetické práce spojené s katastrom nehnuteľností

- nezáväzné zameranie skutkového stavu pozemkov a porovnanie s katastrálnou mapou
- vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie hranice vlastníctva neznateľnej na pozemku, vytyčovanie spornej hranice vlastníctva pozemkov
- identifikácia pozemkov
- vyhľadanie pozemkov v evidencii katastra nehnuteľností

Autorizačné overovanie vybraných geodetických činností

- využitie pre iné (aj konkurenčné) geodetické spoločnosti, firmy a kancelárie, v ktorých nepôsobí autorizovaný geodet a kartograf