geodetická a realitná činnosť
 
Ing. Peter BAJUS - GEO Office
Povstania Českého Ľudu 30
040 22 Košice
IČO: 47 739 410
DIČ: 1075169744
Geodetické a kartografické činnosti
Telefónne číslo:        +421 908 325 893
Email:                  pb.geooffice@gmail.com
Ing. Peter BAJUS
Ing. Peter BAJUS - GEO Office
Povstania Českého Ľudu 30
040 22 Košice
IČO: 47 739 410
DIČ: 1075169744
Otváracie hodiny:        podľa dohody so zákazníkom, tel. a email denne od 8:00 - do 20:00
Oprávnenie Komory geodetov a kartografov autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v §6 písm. a), b), c), d) a e) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézií a kartografii, zápis do zoznamu členov Komory geodetov a kartografov ako Autorizovaný geodet a kartograf, s registračným číslom: 999